Upozorňujeme na novelu zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti.

pozrieť tu