• 2 písm. d) bola upravená definícia farmového chovu:

„farmovým chovom trvalo ohradené miesto, kde sa chová inak voľne žijúca zver na účely rozmnožovania, získavania ich produktov, chovu jatočných zvierat, ich športového využitia alebo iného využitia a na účely zvyšovania úžitkovosti v sledovaných znakoch a vlastnostiach vrátane chovu pod šírym nebom; zver vo farmovom chove sa považuje za hospodárske zvieratá,“

To znamená, že vo všetkých ustanoveniach tohto zákona, kde sa spomína farmová zver alebo farmový chov, myslí sa tým chov zveri (nie domácich zvierat) a vzťahujú sa na takýto chov tie isté požiadavky a povinnosti uvedeného zákona ako na hospodárske zvieratá.

 • Podľa § 6 ods. 5 písm. a) bod 4.je hlavný veterinárny lekár oprávnený v naliehavých prípadoch podľa § 34 ods. 1 a § 35 ods. 9

„nariadiť použitie zakázaného spôsobu lovu zveri alebo nesprávneho spôsobu lovu zveri podľa osobitného predpisu (§ 65 ods. 2 a 3 zákona o poľovníctve), ak je to nevyhnutné na obmedzenie stavov zveri pri eradikácii choroby zvierat, zoonózy alebo inej príčiny, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat alebo zdravie ľudí a pre ktorej výskyt boli nariadené mimoriadne núdzové opatrenia; ustanovenia osobitného predpisu(zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive) tým nie sú dotknuté“.

To znamená, že hlavný veterinárny lekár v súčasnosti už môže nariadiť použitie zakázaných a nesprávnych spôsobov lovu, avšak na použitie zakázanej zbrane a zakázaných doplnkov zbrane je potrebná aj výnimka ministerstva vnútra podľa zákona o strelných zbraniach a strelive.

 • § 22 ods. 5sú vymenované primerané dôvody na usmrtenie zvieraťa:

(5) Primeraným dôvodom na usmrtenie zvieraťa je

 1. a) prípad nutnej obrany a krajnej núdze,
  b) usmrtenie hospodárskeho zvieraťa využívaného na získavanie produktu živočíšneho pôvodu alebo živočíšnych vedľajších produktov
  c) usmrtenie zvieraťa v schválenom postupe,
  d) bezbolestné usmrtenie zvieraťa z dôvodu jeho nevyliečiteľnej choroby, závažného alebo rozsiahleho poranenia alebo z dôvodu jeho veku, ak je jeho ďalšie prežívanie spojené s nepretržitou bolesťou alebo utrpením; bezbolestné usmrtenie zvieraťa po predchádzajúcom zbavení vedomia môže vykonať len veterinárny lekár okrem skončenia utrpenia zvieraťa v naliehavých prípadoch, ak nemožno rýchlo zabezpečiť pomoc veterinárneho lekára 
  e) usmrtenie zvieraťa pri eradikácii, kontrole, prevencii a diagnostike chorôb, deratizácii a dezinsekcii,
  f) usmrtenie nechceného zvieraťa veterinárnym lekárom, ak pre zviera nie je možné zabezpečiť náhradnú starostlivosť; to neplatí pre služobné zviera a hospodárske zviera,
  g) ulovenie zvieraťa povoleným spôsobom (t. j. podľa zákona o poľovníctve),
  h) usmrtenie invázneho nepôvodného druhu zvieraťa podľa osobitného predpisu.

Podľa písm. d) tohto ustanovenia je možné riešiť situácie zrazenej (ešte živej) zveri, ako aj viditeľne ťažko chorej zveri v poľovnom revíri aj na nepoľovných plochách. V takomto prípade môže zviera (vrátane zveri) usmrtiť prioritne veterinárny lekár, a ak nie je k dispozícii, tak ktokoľvek, kto to dokáže urobiť, pričom ale nikoho nemožno do toho nútiť. V danom prípade teda nejde o lov zveri v zmysle zákona o poľovníctve, ale o skrátenie utrpenia v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti a takéto konanie nemožno považovať za porušenie ustanovení zákona o poľovníctve.

 • Podľa § 22 ods. 8:

„Držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie úniku zvieraťa, jeho neplánovaného rozmnožovania alebo nežiaduceho rozmnožovania. Ak dôjde k úniku zvieraťa z farmového chovu, je držiteľ zvieraťa povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť užívateľovi poľovného revíru, do ktorého zviera uniklo a orgánu štátnej správy poľovníctva a do desiatich dní zabezpečiť jeho odchyt. Ak držiteľ zvieraťa odchyt nezabezpečí, zviera, ktoré uniklo z farmového chovu sa stáva zverou podľa osobitného predpisu (zákon o poľovníctve).

To znamená, že užívateľ poľovného revíru je oprávnený takúto zver uloviť za podmienok zákona o poľovníctvo. Túto zver by mal uloviť prednostne, nakoľko ide o zver neznámeho genetického pôvodu (aby sa eliminovalo riziko ohrozenia genofondu voľne žijúcej zveri) a najmä ak daný druh zveri nie je v poľovnom revíri „bonitovaný“.